تماس باما

مشهد، بازار سپاد ، خیام شمالی ، ساختمان رضوان

74 41 68 37 -051

36 77 67 37 -051

24 62 62 37 -051

25 62 62 37 -051


خانم تهرانی 

09150639452

09150639453

واحد فروش غرفه و شهرستان: خانم فرهادی

09150639453
————————
مشاور تولید : مهندس فروتن

6643 322 0919